بازدید مدیر عامل از مرکز نگهداری کودکان 17 شهریور و خانه سالمندان