عنوان مقاله: بررسی مقایسه ای آلاینده های مهم خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی و دیزلی

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان) : زمستان 1381 , دوره 9 , شماره 4 (مسلسل 26) ; از صفحه 43 تا صفحه 49 .

نویسندگان: جنیدی جعفری احمد*

* گروه سم شناسی و آلودگی هوا دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

وسایل نقلیه موتوری منابع مهم مصنوعی آلودگی هوا محسوب می گردند. در این مطالعه مقایسه ای از میزان خروج آلاینده های مهم که برای آن در انگلستان مقرارت وضع شده است در سه نوع خودرو شامل خودروی بنزینی، خودروی بنزینی با TWC و خودروی دیزل انجام شده است، همچنین مقایسه ای از میزان خروج گاز دی اکسید کربن که در پدیده گلخانه ای موثر می باشد نیز در این سه نوع خودرو ارایه گردیده است.

برای این منظور 300 خودرو پس از معاینه اولیه انتخاب شده و آلاینده های خروجی آنها در شرایط مختلف دمای محیط و موتور مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج حاصل از این بررسی بیانگر آن است که آلاینده های خروجیCO ،NOx وTHC ناشی از موتورهای دیزلی زمانیکه موتور گرم باشد کمتر از موتورهای بنزینی بدون کاتالیست TWC بوده است (بترتیب با P<0.001 و P<0.0228 و P<0.0336) در حالیکه میزان خروج این آلاینده ها در موتورهای با سیستم کاتالیستی کنترل آلاینده سه گانه نزدیک به موتورهای دیزل می باشد. نتایج همچنین نشان داد کهCO و THC خروجی از دو دسته موتور بنزینی با TWC و دیزل در دماهای کمتر محیط بیشتر است اگر چه میزان CO2 در سرعتهای متوسط در موتورهای دیزل کمتر می باشد. میزان ذرات در موتورهای دیزلی نسبت به موتورهای بنزینی و بنزینی با TWC قابل ملاحظه می باشد. در بسیاری از موارد اکثر هیدروکربن های سبک ناشی از خودروهای بنزینی همراه با سیستمTWC بیشتر از موتورهای دیزل می باشد که اختلاف واضحی را در میزان تولوئن خروجی می توان دید (P<0.004) .

همانطور که نتایج نشان داد از طریق مقایسه مستقیم ممکن نیست که بتوان اظهار نظر نمود که کدام نوع از خودروهای بنزینی با سیستم TWC و یا دیزلی برای محیط زیست مناسب تر است لیکن بر اساس نتایج مطالعه حاضر می توان توصیه نمود که تولید کنندگان خودروهای بنزینی ملزم به نصب سیستم TWC بر روی کلیه خودروهای تولیدی خود گردند و در ضمن رعایت استاندارد جدید و مقررات جدی برای کنترل آلاینده های خروجی تمامی خودروهای بنزینی و دیزلی ضروری به نظر می رسد.

کلید واژه: آلودگی هوا، اکسیدهای نیتروژن، منواکسید کربن، وسایل نقلیه موتوری، هیدروکربن ها