بیانیه مدیرعامل

شرکت اگزوز خـــودرو خــــــراســــــــــــان به عنــــوان تولیـــــــــــد کننـــده انـــــــــواع مجموعه اگزوز خودرو و لــــــــــوله هـای درزدار، سیــستـــــم کیفیــــــت مدیریـت خـــــود را بر اســـــــاس استــــــــانــــدارد (ISO9001:2015) (IATF 16949:2016) ، الزامات خاص تامین کنندگان گروه صنعتی ایرانخودرو (ISSR) و الزامات گروه ایکاپ (QIP) برقرار نموده و در راستای نیل به اهداف کیفی و کمی خود، موارد ذیل را بعنوان خط مشی کیفی ترسیم نموده است:

 • درک صحیح خواسته های مشتریان و تلاش در جهت تامین این خواسته ها
 • رسوخ در بازارهای جدید و توسعه بازارهای فعلی
 • ایجاد محیط مناسب کاری برای پرسنل و گسترش کار گروهی و مشارکت کارکنان
 • آموزش مستمر کلیه پرسنل در رده های مختلف سازمانی
 • تلاش در جهت ارتقاء کیفی تامین کنندگان و نظارت بر عملکرد کیفی آنان
 • ایجاد فرهنگ کیفیت و پیشگیری از بروزرسانی ضایعات در تمامی واحدهای سازمان
 • افزایش بهره وری و کارائی منابع انسانی در سطوح تولید و ستادی
 • کاهش میزان ضایعات در هر سال و حفظ روند کاهشی ضایعات
 • شناسایی فرصت های بهبود جهت ارتقاء شاخص های کیفیت و بهره وری
 • تلاش در جهت تحویل به موقع نیازهای مشتریان به عنوان مهمترین شاخص اهداف لجستیکی سازمان
 • رعایت قوانین و مقررات دولتی

مدیریت شرکت اگزوز خودرو خراسان متعهد می گردد که خط مشی کیفی در کلیه سطوح سازمان درک، اجرا و نگهداری شده و در صورت نیاز توسط مدیریت ارشد سازمان مورد بازنگری قرار گیرد.

ساسان سیرانی
مدیر عامل

All Rights Reserved by KEM ©2020