بیانیه مدیرعامل

.

بیانیه خط مشی شرکت

دیگران کاشتند و ما خوردیم               ما بکاریم و دیگران بخورند

شرکت اگزوز خودرو خراسان به عنوان اولین و بزرگترین شرکت تولیدی در زمینه طراحی ، تولید و تامین اگزوز خودرو های سواری و تجاری مجهز به مبدل کاتالیستی ، خط مشی کیفیت خود را برای نیل به اهداف عالی شرکت بشرح ذیل اعلام می دارد :

• بکارگیری الگوهای موفق و بومی شده سیستمی و مدیریتی متناسب با اقتضائات صنعت کشور ، ملهم ازاستانداردها و الگوریتم بین المللی سیستم های مدیریت و سری استاندارد های ISO مدل تعالی EFQM و رویکرد ناب اندیشی Lean Thinking بعنوان تضمین کننده حرکت رو به رشد و تعالی شرکت .
• بسط و توسعه مفاهیم و مبانی بنیادین چشم انداز ، ماموریت ، اهداف کلان و ارزش های سازمانی در میان کارکنان بعنوان زبان مشترک و در راستای همسویی آگاهی استراتژیک سازمانی .
• آموزش ، ارزیابی و توسعه مهارت های فنی و علمی مورد نیاز و توانمد سازی کارکنان با هدف نتیجه گرایی و دستیابی به آینده روشن و توشه ای برای آیندگان .
• تعیین بازارهای هدف شامل کسب جایگاه تامین کننده عمده و برتر کشور با تکیه بر توانایی تامین بموقع ، کیفیت و قیمت رقابتی و استافده از تکنولوژی روز , دانش فنی طراحی سیستم اگزوز برای ورود به بازارهای صادراتی .
• حفظ محیط زیست بعنوان سرمایه اصلی و مادر کلیه منابع مورد نیاز بشر برای نسل های آینده .
اینجانب با تکیه بر نکات شفاف و روشن بیانیه فوق و با بهره مندی از نیروی خلاق و بی انتهای حاصل از اشتراک مساعی کلیه ذینفعان ، خود و تمامی کارکنان از نیروی خلاق و بی انتهای حاصل از اشتراک مساعی کلیه ذینفعان ، خود و تمامی کارکنان شرکت را متعهد می دانم تا با استقرار کامل الزامات سیستم مدیریت کیفیت مطابق با استاندارد ISO/TS 16946:2002 و نظارت مستمر و سیستمی ، اجرای اثر بخش فرآیند ها، تحلیل و بازنگری روند ها و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مناسب ، از پویایی سیستم مدیریت کیفیت و اجرای اثر بخش و بهبود مستمر فرآیند های شرکت اطمینان حاصل نمایم .

مدیر عامل
محمد مجید مداح

چنین قالبی وجود ندارد.