آدرس:

نیشابور-کیلومتر ۷ جاده شهرستان فیروزه – شرکت اگزوز خودرو خراسان

تلفن و فکس:

تلفن:  ۸ – ۴۲۴۷۳۵۰۶ ۵۱ ۹۸+

فکس: ۴۲۴۷۳۵۵۱ ۵۱ ۹۸+

پست الکترونیک: info@kem.ir

Address

 Khorasan Exhaust Mfg.co , 7 km Firozeh road , Neyshabour , IRAN

: Tel
۹۸۵۱۴۲۴۷۳۵۰۶-۸+

: Fax
۹۸۵۱۴۲۴۷۳۵۵۱+

1

ارسال پیام