آدرس:

نیشابور-کیلومتر 7 جاده شهرستان فیروزه – شرکت اگزوز خودرو خراسان

تلفن و فکس:

تلفن:  8 – 42473506 051

واحد ارتباط با مشتریان: 42473509 051

سامانه دریافت پیامک : 09158593086

فکس: 42473551 051

پست الکترونیک: info@kem.ir

Address

 Khorasan Exhaust Mfg.co , 7 km Firozeh road , Neyshabour , IRAN

:  Tel
985142473506-8+

:  Sales Unit
989151500080+

: Fax

+985142473551

ما را در شبکه های اجتماعی در آدرس  kem.ir@  دنبال کنید:

1

ارسال پیام