آدرس:

نیشابور-کیلومتر ۷ جاده شهرستان فیروزه – شرکت اگزوز خودرو خراسان

تلفن و فکس:

تلفن:  ۸ – ۴۲۴۷۳۵۰۶ ۰۵۱

واحد ارتباط با مشتریان: ۴۲۴۷۳۵۰۹ ۰۵۱

مدیر فروش : ۰۹۱۵۱۵۰۰۰۸۰

فکس: ۴۲۴۷۳۵۵۱ ۰۵۱

پست الکترونیک: info@kem.ir

Address

 Khorasan Exhaust Mfg.co , 7 km Firozeh road , Neyshabour , IRAN

:  Tel
۹۸۵۱۴۲۴۷۳۵۰۶-۸+

:  Sales Unit
۹۸۹۱۵۱۵۰۰۰۸۰+

: Fax

+۹۸۵۱۴۲۴۷۳۵۵۱

1

ارسال پیام