مزایده ها و مناقصه های شرکت اگزوز خودرو خراسان


آگهی مزایده عمومی


شرکت اگزوز خودرو خراسان در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را ، ازطریق مزایده عمومی ، طبق مشخصات مندرج

در برگه شرایط ، به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت 7روز جهت بازدید از اقلام و

دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده  به سازمان بازاریابی وفروش شرکت اگزوز خودرو خراسان واقع در نیشابور

،کیلومتر7 جاده فیروزه مراجعه و یا با شماره تلفن 42473509 و 42473553 – 051 تماس حاصل فرمایند.

ردیف شرح اقلام مقدار توضیحات
1 ضایعات ذوبی فله 400 تن شامل انواع پرت ورق و لوله(گالوانیزه ،روغنی،آلومینایز)
2 بشکه 220 لیتری خالی 50 عدد ____
3 بشکه 220 لیتری همراه با روغن ضایعاتی 85 عدد ____

روابط عمومی شرکت اگزوز خودرو خراسان

.