مزایده ها و مناقصه های شرکت اگزوز خودرو خراسان


آگهی مزایده عمومی


شرکت اگزوز خودرو خراسان در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را ، ازطریق مزایده عمومی ، طبق مشخصات مندرج در برگه شرایط ، به

فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت 7روز جهت بازدید از اقلام و دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده  به

سازمان بازاریابی وفروش شرکت اگزوز خودرو خراسان واقع در نیشابور ،کیلومتر7 جاده فیروزه مراجعه و یا با شماره تلفن 42473509

و 42473553 – 051 تماس ویا سایت اینترنتی شرکتwww.kem.ir   مراجعه نمایند.

.

ردیف شرح اقلام مقدار توضیحات
1 ورق پرت سرقیچی و لفافه 20 تن شامل انواع پرت ورق سرقیچی (گالوانیزه ، روغنی ، آلومینایز)
2 ضایعات چوب و تخته 20 تن شامل انواع  تخته و چوب
3 ضایعات کارتن و کاغذ 15 تن شامل انواع کارتن ضایعاتی کاغذ

.

روابط عمومی شرکت اگزوز خودرو خراسان

.