.
رئیس هیئت مدیره : آقای منصور منصوری بیرجندی

– عضو هیئت مدیره و سرپرست:آقای ساسان سیرانی

– عضو هیئت مدیره : آقای علی صبوری شرق

معاونین شرکت اگزوز خودرو خراسان

معاونت مالی واداری

.آقای علی صبوری شرق

تلفن: 05142473504

پست الکترونیک:  saborishargh@kem.ir

معاونت برنامه ریزی وتولید

.آقای مجید ابراهیم آبادی

تلفن: 05142473554

پست الکترونیک:  ebrahimabadi@kem.ir

معاونت بازرگانی

.آقای فرشید ابراهیمی

تلفن: 05142473500

پست الکترونیک:  ebrahimi@kem.ir

مدیران شرکت اگزوز خودرو خراسان

مدیریت بازرگانی.

آقای محمد بهزاد

تلفن: 05142473556

پست الکترونیک: behzad@kem.ir

مدیریت مالی

.آقای شهرام کامرانی

تلفن: 05142473505

پست الکترونیک: kamrani@kem.ir

مدیریت فنی و مهندسی

آقای حامد فرهادمنش

تلفن: 05142473502

پست الکترونیک:FarhadManesh@kem.ir

مدیریت برنامه ریزی وانبارها

.خانم منصوره طاهرنیا

تلفن: 05142473554

پست الکترونیک:  tahernia@kem.ir

مدیریت اداری و منابع انسانی

.آقای مهدی شایسته پور

تلفن: 05142473504

پست الکترونیک: shayestehpur@kem.ir

مدیریت حراست

.آقای رمضانعلی واحدی

تلفن: 05142473475

پست الکترونیک: vahedi@kem.ir

مدیریت فن آوری و اطلاعات

.آقای وحید کرخی

تلفن: 05142473511

پست الکترونیک: karkhi@kem.ir

جانشین مدیر تولید

.آقای حسن بلوکی

تلفن: 05142473506

پست الکترونیک: boloki@kem.ir