.
رئیس هیئت مدیره : آقای منصور منصوری بیرجندی

– عضو هیئت مدیره ومدیرعامل : محمد مجید مداح

– عضو هیئت مدیره : آقای ساسان سیرانی

مدیریت عامل

.

آقای محمد مجید مداح
————————————–
.
تلفن: 05142473200
پست الکترونیک:  info@kem.ir

معاونین شرکت اگزوز خودرو خراسان

معاونت مالی واداری
.
آقای علی صبوری شرق
————————————–
تلفن: 05142473504
پست الکترونیک:  saborishargh@kem.ir
معاونت برنامه ریزی وتولید
.
آقای مجید ابراهیم آبادی
————————————–
تلفن: 05142473554
پست الکترونیک:  ebrahimabadi@kem.ir

معاونت بازرگانی
.
آقای فرشید ابراهیمی
————————————–
تلفن: 05142473500
پست الکترونیک:  ebrahimi@kem.ir

مدیران شرکت اگزوز خودرو خراسان

مدیریت بازرگانی
.
آقای محمد بهزاد
————————————–
تلفن: 05142473556
پست الکترونیک: behzad@kem.ir
جانشین مدیریت مالی
.
آقای شهرام کامرانی
————————————–
تلفن: 05142473505
پست الکترونیک: kamrani@kem.ir

مدیریت تضمین کیفیت
.
آقای محسن بالاور
————————————–
تلفن: 05142473503
پست الکترونیک: balavar@kem.ir

مدیریت فنی و مهندسی

آقای حامد فرهادمنش
————————————–
تلفن: 05142473502
پست الکترونیک:
FarhadManesh@kem.ir
مدیریت برنامه ریزی وانبارها
.
خانم منصوره طاهرنیا
————————————–
تلفن: 05142473554
پست الکترونیک:  tahernia@kem.ir

مدیریت اداری و منابع انسانی
.
آقای مهدی شایسته پور
————————————–
تلفن: 05142473504
پست الکترونیک: shayestehpur@kem.ir
مدیریت حراست
.
آقای رمضانعلی واحدی
————————————–
تلفن: 05142473475
پست الکترونیک: vahedi@kem.ir
مدیریت فن آوری و اطلاعات
.
آقای وحید کرخی
————————————–
تلفن: 05142473511
پست الکترونیک: karkhi@kem.ir

جانشین مدیر تولید
.
آقای حسن بلوکی
————————————–
تلفن: 05142473506
پست الکترونیک: boloki@kem.ir