چشم انداز شرکت اگزوز خودرو خراسان

جهانی شدن با تاکید بر:
– تولید درکلاس جهانی
– همکاری با قطعه سازان جهانی
– بزرگترین تولید کننده محصولات درحوزه تخصصی داخلی.