ارتقاء سلامت کارکنان در محل کار

محل کار سالم چیست؟


خط مشی های ایمنی و بهداشت حرفه ای کمک می کنند تا کارکنان یک سازمان از خطرات جسمی،شیمیایی وبیولوژیکی درامان باشند. محیط کارسالم با حمایت ازسلامت ورفاه کارکنان مکمل این خط مشی ها به شمارمی رود.

یک محل کارسالم، با اجرای برنامه ها وخط مشی های ارتقای سلامت درمحل کار، محیط فیزیکی و فرهنگی حمایتی راخلق می کند که شیوه زندگی سالم را تشویق می کند. یکی دیگر از ویژگیهای محل کارسالم، همکاری کارکنان و کارفرمایان برای ترویج و ارتقاء سلامت و رفاه مردم است.

اجرای برنامه ارتقاء سلامت در محل کار چه مزایا ومنافعی را برای سازمان شما به ارمغان می آورد؟
تحقیقات نشان می دهد اجرای برنامه های ارتقای سلامت درمحل کار، مزایا و منافع عینی زیادی برای سازمانها و کارفرمایان به همراه دارد. ازجمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • افزایش بازدهی و بهره وری در محل کار
 • کاهش میزان غیبت
 • افزایش رضایت کارکنان
 • بهبود فرایند استخدام و ابقای کارکنان
 • افزایش تعهدات سازمانی کارکنان

مزایا ومنافع اجرای برنامه ارتقاء سلامت در محل کار برای کارفرمایان:

 • بهبود عملکرد و بهره وری
 • کاهش میزان غیبت و مرخصی استعلاجی
 • کاهش میزان آسیب های شغلی
 • افزایش روحیه ، دلگرمی، انگیزه و رضایت کارکنان
 • بهبود تصویر سازمانی وشخصیت حقوقی سازمان و تعدیل فرایند جذب و حفظ کارکنان
 • افزایش بازده آموزش وتوسعه سرمایه گذاری
 • بهبود فرایند اشتغال و روابط بین فردی کارکنان

مزایا ومنافع اجرای برنامه ارتقاء سلامت درمحل کار برای کارکنان:

 • افزایش میزان آگاهی ودانش سلامت
 • افزایش سلامت و رفاه جسمی وروانی
 • افزایش رضایت شغلی وروحیه کاری
 • اتخاذ شیوه زندگی سالمتر

برنامه های ارتقاء سلامت درمحل کاربرکدام یک ازحیطه های سلامت متمرکزهستند؟

برنامه های ارتقای سلامت در محل کارطیف گسترده ای ازحیطه های سلامت را تحت پوشش قرارمیدهد، اما اغلب بربعضی ازحوزه هایی که د رزیر به آنها اشاره می شود ، با توجه به اهمیت هرکدام در سلامت عمومی و رفاه متمرکز می شوند:

تغذیه: تغذیه سالم می تواند تأثیر چشمگیری برتوانمندی کارکنان درانجام مؤثر شغلشان داشته باشد. به عنوان مثال بهبود توانایی کارکنان درتمرکز برکارشان یکی از فواید تغدیه سالم است. برنامه های تغذیه، به کارکنان درمورد انتخاب غذاهای سالم، روشهای پخت سالمترغذا وانتخاب نوشیدنی های سالمتر آموزش می دهند. با اجرای برنامه های ارتقاء سلامت، سازمانها میتوانند علاوه برانتخاب غذاهای سالم توسط کارکنان، درخصوص دسترسی آنها به غذاهای سالم دراتاق های کاروجلسات اداری نیزاطمینان یافته وامکان دسترسی آسان کارکنان به میوه های تازه و یا میان وعده های سالم درسازمان رافراهم آورند.

فعالیت فیزیکی: درکنار تغذیه سالم، فعالیت بدنی نیزبخش مهمی از شیوه زندگی سالم است. برنامه های ارتقاء سلامت درمحل کارعلاوه برتامین محیط حمایتی برای انجام فعالیت بدنی درمحیط کار،فرصت لازم برای گنجاندن برنامه های ورزشی دربرنامه کاری کارکنان را درطول روز فراهم می آورند.

ترک سیگار: ازآنجایی که احتمال ابتلا به بیماریها درافراد سیگاری یبیشترازافراد غیرسیگاری است،ارائه خدمات ارتقاء سلامت درمحل کاربرای ترک سیگارازطریق مشاوره تلفنی ویا مشاوره با پزشک درمحل کار،میتواند به عنوان گزینه ارزشمندی دراجرای برنامه های ارتقاء سلامت مدنظر کارفرمایان قرارگیرد.

مدیریت استرس: استرس خودی خود هزینه ها وخسارت های پرسنلی فراوانی برای یک سازمان به بارمی آورد. علاوه بر این، استرس با بسیاری ازمشکلات سلامتی همچون افسردگی، بیماری قلبی، دیابت و  چاقی در ارتباط است. برنامه ارتقاء سلامت درمحل کار، ازطریق کمک به کارکنان درمدیریت استرس شان، می تواند بستر لازم برای ارتقاء سلامت و رفاه عمومی کارکنان را فراهم آورد.

منبع:وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی
معاونت بهداشت- دفترآموزش وارتقاء سلامت