حضور محترم جناب آقای دکتر صارمیان مدیر کل محترم بازرسی وزارت صمت،
جناب آقای مهدوی معاونت محترم بازرسی ایرانخودرو و جناب آقای دکتر رضاپناه مدیریت محترم عامل گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
با هیات همراه در تاریخ 13 بهمن ماه 1399 و بازدید از خطوط شرکت