مزایده ها و مناقصه های شرکت اگزوز خودرو خراسان


آگهی مزایده عمومی


 

شرکت اگزوز خودرو خراسان در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را ، ازطریق مزایده عمومی ، طبق مشخصات مندرج در برگه شرایط ، به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت 7روز جهت بازدید از اقلام و دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده  به سازمان بازاریابی وفروش شرکت اگزوز خودرو خراسان واقع در نیشابور ،کیلومتر7 جاده فیروزه مراجعه و یا با شماره تلفن 42473509- 051 تماس ویا به سایت اینترنتی شرکت www.kem.ir   مراجعه نمایند.

ردیف شرح اقلام مقدار توضیحات
1 ورق پرت سرقیچی و لفافه 200 تن شامل انواع پرت ورق سرقیچی (گالوانیزه ، روغنی ، آلومینایز)
2 ضایعات چوب و تخته  30 تن شامل انواع تخته پالت ، خرده چوب و فیبر چوبی
3 ضایعات لاک و پلاستیک  5 تن شامل انواع پلاستیک ضایعاتی
4 ضایعات کارتن و کاغذ 20 تن شامل انواع کارتن ضایعاتی و کاغذ

روابط عمومی شرکت اگزوز خودرو خراسان

.