ساسان سیرانی

مدیر عامل

 ساسان سیرانی

————————————–
.
تلفن: 05142473552
پست الکترونیک:  info@kem.ir
 .
– عضو هیئت مدیره ومدیرعامل : ساسان سیرانی

– عضو موظف هیئت مدیره علیرضا ده باشیان

– عضو غیر موظف هیئت مدیرهرضا غفوری

قائم مقام مدیر عامل

 علیرضا ده باشیان

————————————–
.
تلفن: 05142473552
پست الکترونیک:  dehbashian@kem.ir
معاونت برنامه ریزی وتولید
.
 مجید ابراهیمی کیا
————————————–
تلفن: 05142473554
پست الکترونیک:  ebrahimikia@kem.ir

مدیران شرکت اگزوز خودرو خراسان

مدیر مالی
.
شهرام کامرانی
————————————–
تلفن: 05142473505
پست الکترونیک: kamrani@kem.ir

مدیر فنی و مهندسی

 حامد فرهادمنش
————————————–
تلفن: 05142473502
پست الکترونیک:
FarhadManesh@kem.ir
اگزوز خودرو خراسانمدیر حراست
.
 محمدحسین کاظمی زاده
————————————–
تلفن: 05142473475
پست الکترونیک: kazemizadeh@kem.ir
مدیر اداری و منابع انسانی
.
 مهدی شایسته پور
————————————–
تلفن: 05142473504
پست الکترونیک: shayestehpur@kem.ir

وحید کرخی

مدیر فن آوری و اطلاعات

.
 وحید کرخی
————————————–
تلفن: 05142473511
پست الکترونیک: karkhi@kem.ir

وحید کرخی

اگزوز خودرو خراسانمدیر بازاریابی و فروش
.
 حسن حسین آبادی
————————————–
تلفن: 05142473500
پست الکترونیک:  hoseinabadi@kem.ir
مدیر کیفیت
.
 محمد گنجوی نژاد
————————————–
تلفن: 05142473503
پست الکترونیک: ganjavi@kem.ir

مدیر تدارکات
.
 محمدباقر محرری
————————————–
تلفن: 05142473500
پست الکترونیک:  mohareri@kem.ir