نشریه داخلی شرکت اگزوز خودرو خراسان – سال اول – شماره یک – دیماه 96