حضور فعال شرکت اگزوز خودرو خراسان در هجدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو در تهران و برگزاری نشست هم اندیشی با شرکای تجاری