یک روز فراموش نشدنی برای شرکت اگزوز خودرو خراسان

شرکت ایران خودرو در راستای خودکفایی در تولید محصولات جدید خود با شرکت پژو فرانسه، در سال 1395 تعدادی از شرکت های حاضر در زنجیره‌ی تأمین خود را جهت بومی سازی برخی از قطعات انتخاب نمود. این شرکت ها می بایست الزامات تعیین شده از سوی شرکت پژو را پیاده سازی و رعایت نموده و بر اساس این الزامات مورد بررسی و ارزیابی قرار می گرفتند تا در صورت کسب حداقل 80% از این الزامات، اجازه تولید و تأمین قطعه در زنجیره تأمین پژو داشته باشند.
این الزامات در 13 بند طراحی گردیده است که سعی آن بر این است تا تمامی فعالیت های منتهی به تولید محصول را مورد بررسی و پایش دقیق قرار دهد.
در همین راستا شرکت اگزوز خودرو خراسان جهت ورود به منطقه سبز تامین کنندگان پژو، توسط گروه JV ساپکو مورد ارزیابی نهایی بر مبنای الزامات NSA قرار گرفت و موفق به حضور در مجموعه تامین کنندگان مجاز شرکت پژو به عنوان ششمین شرکت برتر ایرانی گردید.
فرآیند ورود به مجموعه تأمین کنندگان مجاز شرکت پژو پس از طی 6 مرحله ارائه شواهد و 3 مرحله آدیت از شهریور 96 شروع و در اردیبهشت 97 با کسب 85% از امتیازات محقق گردید.